Tietosuojaseloste

 PIELISEN BETONI OY 

 Tietosuojaseloste 

1. Yleistä 

Tämä tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata niitä henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita ja käytäntöjä, joita Pielisen Betoni Oy (jäljempänä Pielisen Betoni) noudattaa asiakkaiden yksityisyyden suojaamiseksi. Kaikkien asiakkaisiin liittyvien luottamuksellisten tietojen suojaaminen on Pielisen Betonille erittäin tärkeää. 

Pielisen Betoni on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä lakeja ja asetuksia ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. 

2. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot 

Pielisen Betoni Oy 

Y-tunnus: 2872212-8 

Tehdastie 12, 

81750 Pankakoski 

Puhelin: +358 44 3400800 

Verkkosivut: www.pielisenbetoni.fi 

Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa Leena Kolehmainen. 

tsto@pielisenbetoni.fi 

+358 44 3400800 

3. Rekisterin nimi 

Pielisen Betonin asiakas- ja markkinointirekisteri. 

Rekisteri sisältää Pielisen Betonin nykyisten ja entisten sekä potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja. Lisäksi rekisteri sisältää yhteydenottopyynnön tai muutoin Pielisen Betoniin yhteydessä olleiden henkilötietoja. 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste 

Pielisen Betoni käsittelee henkilötietoja ainoastaan ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin ja vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi. 

Pielisen Betoni henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: 

o Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen 

o Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja toimitus 

o Maksujen valvonta ja perintä 

o Rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi 

o Rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen 

Henkilötietojen käsittely perustuu Pielisen Betonin ja asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen, asiakkaan tai muun henkilön antamaan erilliseen suostumukseen, joka on aina peruutettavissa sekä Pielisen Betonin oikeutettuun etuun. Joissakin tilanteissa henkilötietojen käsittely voi myös perustua Pielisen Betonin lakisääteisiin velvoitteisiin. 

5. Henkilötietojen tyypit 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja: PIELISEN BETONI OY 

o Henkilön nimi tai yrityksen nimi, y-tunnus ja yrityksen edustajan nimi 

o Asiakkuuden alkamisaika ja yhteydenottotapa 

o Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot sekä rakennuspaikan yhteystiedot) 

o Henkilötunnus 

o Asiakasnumero / työnumero 

o Toimitustiedot 

o Asiakkaan ostohistoriatiedot 

o Asiakkaan laskutus- ja maksuliikennetiedot 

o Muut asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn antamalla suostumuksella myös muualta. 

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. 

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Pielisen Betonin – konserniin kuuluvien muiden yhtiöiden rekistereistä. 

7. Evästeiden käyttö 

Pielisen Betoni käyttää verkkosivustoillaan evästeitä parantaakseen verkkosivustonsa käyttökokemusta ja analysoidakseen verkkosivustonsa käyttöä. Eväste on pieni verkkosivustolla vierailun yhteydessä internet-selaimeen tallennettava tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivustolla vierailevien kävijöiden seurannan. Pielisen Betoni ei kuitenkaan yhdistä evästeiden perusteella saatuja tietoja henkilötietoihin, joten tiedot pysyvät anonyyminä. Lisätietoja evästekäytännöstä löytyy internetsivuiltamme. 

8. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot 

Pielisen Betonin rekisteristä ei lähtökohtaisesti luovuteta henkilötietoja ulkopuolelle. 

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille tai muille tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja. 

Pielisen Betoni saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tuottamiseen, tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Pielisen Betonin alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Pielisen Betonin palvelujen toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Ulkopuolisten palveluntarjoajien osalta Pielisen Betoni varmistaa asianmukaisin sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

Henkilötietoja voidaan siirtää ja/tai luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle. 

9. Henkilötietojen säilytys PIELISEN BETONI OY 

Pielisen Betoni säilyttää rekisterissä asiakassuhteen perustamisen ja ylläpitämisen kannalta olennaiset tiedot siihen saakka, kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta. Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan. 

Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen joitakin tietoja voidaan joutua säilyttämään asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Esimerkiksi kirjanpitolaki (1336/1997) edellyttää, että Pielisen Betoni säilyttää joitakin henkilötietoja osana laskutusaineistoa kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Pielisen Betonin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Pielisen Betoni edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Pielisen Betonin käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu. Internetsivujen kautta tulevat lomaketiedot eivät missään vaiheessa tallennu palveluntarjoajan palvelimelle ja lomakkeisiin liittyvät tiedot tallennetaan Pielisen Betonin tietokantoihin. 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Tietosuojalainsäädäntö takaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet: 

 oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja; 

 oikeus saada virheelliset henkilötiedot oikaistuiksi tai puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista Pielisen Betonin rekisteristä; 

 oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön; 

 oikeus, siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle; 

 oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle ja vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä; 

 oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, ettei Pielisen Betoni ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä; 

 oikeus kieltää henkilötietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin; ja 

 oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos se katsoo, ettei rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

Kaikki edellä kuvatut oikeudet voidaan toteuttaa lähettämällä pyyntö osoitteeseen: tsto@pielisenbetoni.fi 

Pielisen Betoni voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Pielisen Betoni voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Yhtiö käsittelee pyynnöt yhden (1) kuukauden kuluessa. 

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Pielisen Betoni pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Pielisen Betoni suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 14.6.2018. 

Valmisbetoni

Joensuu 044 3400 820
Kuopio 040 3400 140
Lieksa 044 3400 830
Outokumpu 040 3400 132

Elementtimyynti

040 3400 133

Ontelolaattamyynti

040 3400 130
044 3400 803

Keskus

044 3400 800