Tietosuojaseloste

 Tietosuojaseloste 

1. Yleistä 

Tämä tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata niitä henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita ja käytäntöjä, joita Pielisen Betoni Oy (jäljempänä Pielisen Betoni) noudattaa työnhakijoiden ja työntekijöidensä yksityisyyden suojaamiseksi. Kaikkien työnhakijoihin ja työntekijöihin liittyvien luottamuksellisten tietojen suojaaminen on Pielisen Betonille erittäin tärkeää. 

Pielisen Betoni on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä lakeja ja asetuksia ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. 

2. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot 

Pielisen Betoni Oy 

Y-tunnus: 2872212-8 

Tehdastie 12, 

81750 Pankakoski 

Puhelin: +358 44 3400800 

Verkkosivut: www.pielisenbetoni.fi 

Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa Leena Kolehmainen. 

tsto@pielisenbetoni.fi 

+358 44 3400800 

3. Rekisterin nimi 

Pielisen Betonin työnhakija- ja työntekijärekisteri. 

Rekisteri sisältää Pielisen Betonin entisten ja nykyisten työntekijöiden sekä vuokratyöntekijöiden henkilötietoja. Lisäksi rekisteri sisältää hakemusten, yhteydenottopyynnön tai muuta kautta tulleiden työnhakijoiden henkilötietoja. 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste 

Pielisen Betoni käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: 

 •  rekrytointiprosessin hoitamiseksi 
 •  työsuhteen hoitamiseksi 
 •  työnhakijan, työntekijän ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi 

Henkilötietojen käsittely perustuu Pielisen Betonin ja työntekijän väliseen sopimussuhteeseen, työnhakijan tai työntekijän antamaan erilliseen suostumukseen, joka on aina peruutettavissa sekä Pielisen Betonin oikeutettuun etuun. Joissakin tilanteissa henkilötietojen käsittely voi myös perustua Pielisen Betonin lakisääteisiin velvoitteisiin. 

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät 

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia työntekijöiden henkilötietoja: 

 • henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, henkilötunnus) 

PIELISEN BETONI OY 

 • tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta 
 • mahdollinen työhakemus ja ansioluettelo 
 • työnhakijan työnhakua koskevat tiedot 
 • henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot 
 • työsuhdetta koskevat tiedot (tehtävänimike, työsuhteen alku- ja arvioitu päättymispäivämäärä, lähiomaisen yhteystiedot) 
 • palkanlaskentaan liittyvät perustiedot 
 • työajan seuranta ja vuosilomatiedot, matka- ja kululaskut ym. 
 • työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot 
 • mahdollisesti hankittavat henkilöluottotiedot 
 • lainsäädännön salliessa tai velvoittaessa erikseen määritellyt muut työsuhdetta koskevat tiedot 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn antamalla suostumuksella myös muualta. 

7. Henkilötietojen säilytys 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi ottaen huomioon lainsäädännön asettamat rajoitukset. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään. 

Palkkakirjanpidon tietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta tilikauden päättymisestä. Muistiinpanot ja tositteet säilytetään kuusi (6) vuotta sen tilikauden päättymisestä, jolloin suoritus maksettiin. 

Työnhakijoiden hakemuksia ei säilytetä rekrytointiprosessin jälkeen. Työntekijöiden työsopimukset ja työtodistukset säilytetään vähintään työsuhteen kestoajan ja kymmenen (10) vuotta työsuhteen päättymisestä. 

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. 

8. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot 

Pielisen Betonin rekisteristä ei lähtökohtaisesti luovuteta henkilötietoja ulkopuolelle. 

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille tai muille tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja. Rekisteriin tallennettuja työntekijöiden henkilötietoja luovutetaan sellaisille viranomaisille, kuten verottajalle, eläkeyhtiöille, vakuutusyhtiöille, työnantajaliitolle tai vastaaville. Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. 

Pielisen Betoni saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tuottamiseen, tekniseen ylläpitoon tai käyttäjätietojen hallinnointiin. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Pielisen Betonin alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Pielisen Betonin palvelujen toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. PIELISEN BETONI OY 

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun, kuin tässä selosteessa kuvattuihin ja Pielisen Betonin määrittämiin tarkoituksiin. Pielisen Betoni velvoittaa heidät pitämään tiedot salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi. 

Henkilötietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan siirtää ja/tai luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Tietosuojalainsäädäntö takaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet: 

– oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja; 

– oikeus saada virheelliset henkilötiedot oikaistuiksi tai puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista Pielisen Betonin rekisteristä; 

– oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön; 

– oikeus, siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle; 

– oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle ja vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä; ja 

– oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, ettei Pielisen Betoni ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä 

Kaikki edellä kuvatut oikeudet voidaan toteuttaa lähettämällä pyyntö osoitteeseen: tsto@pielisenbetoni.fi 

Pielisen Betoni voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Pielisen Betoni voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Yhtiö käsittelee pyynnöt yhden (1) kuukauden kuluessa. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille henkilöille. Työntekijöiden terveydentilaa koskevat ja arkaluontoiset tiedot säilytetään erillään muista henkilötiedoista. 

Sähköisesti tallennetut tiedot 

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain Pielisen Betonin palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus. Internetsivujen kautta yhteydenottolomakkeella vastaanotetut henkilötiedot eivät missään vaiheessa tallennu palveluntarjoajan palvelimelle ja lomakkeisiin liittyvät tiedot tallennetaan Pielisen Betonin tietokantoihin. 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 14.6.2018. 

Valmisbetoni

Joensuu 044 3400 820
Kuopio 040 3400 140
Lieksa 044 3400 830
Outokumpu 040 3400 132

Elementtimyynti

040 3400 133

Ontelolaattamyynti

040 3400 130
044 3400 803

Keskus

044 3400 800